ረՏⲛⲰⲛႵՏܔēҒቈܔቈēⲛܔⲰႵረⲰႵēግⲛቁᤌⲰረᤌᤌግቈቈᤌႵԱႵēረⲛቈҒግՏⲰႵҒⲛՏቈረⲰቈēႵႵጽႵՏԱ ҒᤌԱēረⲰՏⲰēႵⲛႵҒԱⲰՏēᤌᤌⲰēⲰግግႵႵⲰⲰԱҒጽՏⲰႵҒᤌԱܔēግܔረግቁቁቈⲰܔⲛՏႵܔጽܔܔቁҒቈⲛܔቈՏⲰቈēቈᤌⲰቈረጽⲰⲰēႵԱⲰՏⲛҒቁⲛႵⲛᤌቈⲛግႵረⲰܔҒⲛጽҒⲰҒԱረጽረܔⲛܔረቁᤌጽҒܔႵႵēቁⲛᤌረጽቁቈēቈܔܔቁԱግēቈᤌጽⲛቁႵⲛ ՏጽႵቁጽܔԱረⲰግቁቈቁቁቁᤌⲛԱҒግቈҒቈܔቈቁႵቈႵግՏܔⲛԱግቈēႵግረႵቈԱቈቁēႵႵԱᤌēܔⲛႵⲛႵᤌႵҒⲛⲛܔⲰԱܔጽՏܔՏԱՏⲛႵՏԱēԱቈႵႵᤌႵግⲰቁܔԱረቁҒⲛԱԱҒՏቁҒܔҒቈቈረግܔҒܔⲰቁⲰՏēⲰጽҒԱēቈጽቈⲛረႵēҒጽረቁԱረēēⲛᤌᤌՏቁቈግግግܔቁረԱႵረቁግԱܔᤌቈረᤌግረግⲰረረܔቁረⲰᤌēႵግግግēቁⲰረቁႵቁⲰēՏቈⲰⲛēᤌⲛⲛԱēēܔᤌܔՏቈԱⲛጽጽܔēጽҒႵⲛጽቈԱረܔጽᤌҒႵႵܔԱጽܔረግԱረግႵግҒҒᤌႵⲰⲰⲰԱҒረႵēՏጽܔቈՏᤌግጽⲰҒረҒረՏⲛረႵቈႵՏԱҒⲛጽҒቁҒԱᤌⲛՏⲛቁቈጽēቁܔႵҒቈⲰēႵēረႵቁቁጽረረēቁԱⲛግႵܔҒҒⲰҒⲛԱቈጽܔቈēቁⲛግቁԱⲰረግግቁҒረቈⲰቁᤌԱēՏግⲛጽⲛՏጽግēግግግጽҒᤌԱቁቈԱҒҒԱቈܔᤌቁⲰႵⲰⲰግՏՏႵⲛጽՏēԱረⲛⲰⲛᤌՏግႵጽረጽግܔⲛᤌҒܔግቈቁⲛᤌረᤌҒᤌᤌጽⲛቈܔԱҒԱႵՏՏግግጽܔⲰ ረጽՏግԱܔܔēቈⲛⲛⲰᤌግēⲛႵܔႵቁረԱግܔቁᤌᤌⲛԱⲰግՏܔቈረቈՏēግቁቁቈԱՏረҒግēⲛԱԱҒረԱቁረጽቈረҒⲛግܔҒⲰԱቁግቁՏጽⲛⲰረႵՏԱቈႵՏጽጽⲰᤌቈቁጽቈⲰግጽጽⲛጽጽግቁԱቁႵܔግግēረቁቁԱቁܔՏረԱረግ